Poslovnik o radu Skupštine GD "Sokol" Buzet

Na temelju članka 19. Statuta Glazbenog društva "Sokol" Buzet, Skupština Glazbenog društva "Sokol" na sjednici održanoj 4. prosinca 2009. godine donosi

 

POSLOVNIK
o unutarnjem ustrojstvu i radu
Skupštine Glazbenog društva "Sokol" Buzet

 

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Skupštine Glazbenog društva „Sokol" Buzet (u daljnjem tekstu: Skupština), kao i druga pitanja od značaja za rad tijela Društva.

 

Članak 2.

Odredbe Poslovnika obvezatne su za sve predstavnike u Skupštini i drugim tijelima Glazbenog društva „Sokol" Buzet (dalje u tekstu: Društvo), kao i za druge osobe koje sudjeluju u radu tih tijela.

 

II. ČLANOVI SKUPŠTINE

 

Članak 3.

Članom Skupštine smatra se svaki član Društva

.

Članak 4.

Prava i obveze predstavnika u Skupštini regulirane su člankom 16. Statuta Glazbenog društva „Sokol" Buzet.

 

Članak 5.

U slučaju spriječenosti da prisustvuje sjednici Skupštine član je dužan o tome unaprijed obavijestiti predsjedništvo Društva.
O prisustvovanju članova sjednicama vodi se evidencija.
Predsjednik može zatražiti od člana koji je više puta izostao sa sjednice, a izostanak nije pravovremeno opravdao, da iznese razloge zbog kojih je izostao.

 

III. SJEDNICE SKUPŠTINE

Članak 6.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva objavom na oglasnoj ploči Društva najkasnije pet (5) dana prije održavanja sjednice.
Zajedno s pozivom objavljuje se i prijedlog dnevnog reda.
Izuzetno i samo u vrlo hitnim slučajevima, predsjednik može sazvati sjednicu telegramom, telefonom ili na drugi način, i u roku kraćem od pet (5) dana.

 

Članak 7.

Sjednicama Skupštine predsjeda predsjednik Društva, a izbornom skupštinom izabrani predsjednik radnog predsjedništva.

 

Članak 8.

O održavanju reda na sjednici brine se predsjednik, odnosno osoba koja ga zamjenjuje.
Za povredu reda na sjednici predsjednik može člana opomenuti, a može mu oduzeti i riječ.
Opomenu će izreći članu koji svojim ponašanjem ili govorom narušava red, ne pridržava se dnevnog reda, odnosno odredaba ovog poslovnika.
Članu će se oduzeti riječ kad i dalje narušava rad, a već mu je izrečena opomena.

 

Članak 9.

Govornik može govoriti samo o pitanju koje je predmet rasprave.
Ako se govornik udalji od predmeta rasprave predsjednik će ga opomenuti i pozvati ga da se drži predmeta rasprave, a u ponovljenom slučaju može mu oduzeti riječ.
U pravilu nitko ne može govoriti o istom predmetu više od dvaput osim uz dopuštenje predsjednika, a izvjestitelj točke dnevnog reda može o predmetu rasprave govoriti u više navrata.

 

Članak 10.

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik poziva članove da glasuju o prijedlogu.
Predsjednik je dužan prije formulirati prijedlog odluke, zaključka, stajališta ili mišljenja.
O prijedlogu se u pravilu glasa u cjelini. Ako su na prijedlog sastavljeni amandmani prvo se glasuje o njima, a zatim o prijedlogu u cjelini. O amandmanima se glasa redom kojim su podneseni.
Usvojeni amandmani postaju sastavni dio prijedloga.

 

Članak 11.

Pravo glasa na sjednicama Skupštine Društva imaju svi punoljetni članovi Društva.

 

Članak 12.

Glasovanje na sjednici je javno - dizanjem ruku, osim kada Skupština odluči da se odluka donosi tajnim glasovanjem.
Članovi glasuju na način da se izjašnjavaju "ZA" ili "PROTIV PRIJEDLOGA".
Nakon prebrojavanja glasova, predsjednik objavljuje rezultate glasovanja.
Poimenično glasovanje provodi se tako da se svaki pozvani član izjašnjava "ZA" prijedlog ili "PROTIV PRIJEDLOGA".

 

Članak 13.

Tajno se glasuje glasačkim listićima jednake boje, oblika i veličine, ovjerene pečatom Glazbenog društva „Sokol" Buzet.
Svakom članu uručuje se glasački listić po prozivci.
Glasač na listić zaokružuje jednu od izjava: "ZA PRIJEDLOG" ili "PROTIV PRIJEDLOGA".
Ispravan glasački listić glasač ubacuje u glasačku kutiju.
Nevažećim se smatraju glasački listići iz kojih se ne može točno utvrditi da li je član glasovao za ili protiv prijedloga, kao i potpisani glasački listići.
Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik.

 

Članak 14.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik.
Zapisnik se pohranjuje u arhivi društva. Zapisnik potpisuju predsjednik i zapisničar.
Na temelju zapisnika izrađuje se skraćeni zapisnik sjednice koji sadrži ove podatke:
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
- ime predsjednika odnosno osobe koja predsjedava sjednici te članova Radnog predsjedništva, ako je sjednica izborna,
- ime zapisničara,
- imena prisutnih članova,
- imena drugih osoba prisutnih na sjednici,
- utvrđeni dnevni red,
- kratak tijek sjednice s bitnim sadržajem izlaganja pojedinih članova i iznijetim prijedlozima,
- rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima dnevnog reda,
- usvojene odluke, zaključke, opće i druge akte na sjednici.
Skraćeni zapisnik potpisuju predsjednik, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

 

IV. IZBORI I OPOZIVI TIJELA SKUPŠTINE DRUŠTVA

 

Članak 15.

Izbor tijela Društva provodi predsjedništvo Društva.

 

Članak 16.

Predsjedništvo sastavlja sve izborne liste, abecednim redom prezimena predloženih kandidata.

 

Članak 17.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata ako:
• svojim djelovanjem svjesno povrijedi propise i opće akte Društva, zbog čega mogu nastati štetne posljedice za Društvo,
• neosnovano odbije izvršavanje odluka i zaključaka Društva,
• prekorači ovlaštenja i zlouporabi svoj položaj,
• svojim ponašanjem postane nepodoban za vršenje funkcije predsjednika Društva
• to učini sam, zahtjevom Društvu.

 

Članak 18.

Inicijativu za razrješenje predsjednika Društva može pokrenuti:
• najmanje 10 članova Skupštine,
• predsjedništvo Društva,
• nadzorni odbor Društva.
Inicijativu za razrješenje predsjednika Društva daje se u pisanoj formi uz obvezno navođenje razloga zbog kojih se takovo razrješenje traži.
Prijedlog za razrješenje predsjednika provodi se na način na koji se vrši i predlaganje za njegov izbor, s tim da zahtjev za razrješenje mora potpisati 1/3 svih članova Društva.
O prijevremenom razrješenju predsjednika Društva odlučuje Skupština tajnim glasovanjem.

 

Članak 19.

Ukoliko predsjednik Društva podnese zahtjev za prijevremeno razrješenje dužnosti, Predsjedništvo ga može razriješiti odmah ili najkasnije u roku od 3 mjeseca od podnošenja zahtjeva.

 

Članak 20.

Izbor članova predsjedništva Društva vrši se javnim glasovanjem na temelju liste kandidata koju predlaže predsjednik ili članovi Skupštine.

 

Članak 21.

O kandidatima s lista iz članka 28. ovog Poslovnika glasuje se skupno.

 

Članak 22.

Za člana predsjedništva izabran je onaj kandidat sa liste koji je dobio natpolovičnu većinu glasova svih predstavnika u Skupštini.
Za kandidate koji nisu dobili potrebnu većinu predsjednik i predstavnici u Skupštini predlažu dopunsku listu kandidata za izbor preostalih članova predsjedništva, a za koju se ponovno provodi glasovanje.

 

Članak 23.

Član predsjedništva može biti opozvan:
• ako ne ostvaruje zadatke koji su prema odluci Skupštine odnosno predsjedništva bili dužni ostvariti;
• ako svojim radom svjesno ili krajnjom nepažnjom djeluje protivno Ustavu, Zakonu, Statutu i drugim aktima Društva zbog čega mogu nastati štetne posljedice za Društvo u cjelini;
• ako neosnovano odbije izvršavanje odluka Skupštine i predsjedništva.

 

Članak 24.

Skupština može opozvati pojedinog člana predsjedništva i prije isteka mandata.
Pojedinog člana predsjedništva Skupština može opozvati na prijedlog predsjednika Društva.
Skupština može opozvati i cijelo predsjedništvo ako utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti i neznanja u pripremi zadaća iz programa rada Skupštine, odnosno dokumenata za raspravu, otežavaju rad i djelovanje Skupštine.
Postupak opoziva predsjedništva ili njegovog člana isti je kao i postupak izbora.

 

Članak 25.

Član predsjedništva može biti razriješen dužnosti i na vlastiti zahtjev.
Ukoliko član predsjedništva podnese zahtjev za razrješenje, Skupština ga može razriješiti odmah ili najkasnije u roku tri (3) mjeseca od podnošenja zahtjeva.

 

Članak 26.

Ako je članu predsjedništva prestao mandat prema članku 24. i 25. prije isteka roka, Skupština bira novog člana predsjedništva prema postupku predviđenom za redovne izbore.
Mandat tako izabranog člana predsjedništva traje do isteka mandata predsjedništva.

 

V. IZBOR I OPOZIV NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA


Članak 27.

Izbor članova Nadzornog odbora obavlja se glasovanjem na temelju liste kandidata koju predlažu članovi Skupštine.

 

Članak 28.

Glasovanje o kandidatima s jedinstvene liste iz članka 28. ovog Poslovnika obavlja se skupno.

 

Članak 29.

Član Nadzornog odbora može biti opozvan:
• ako ne ostvaruje zadatke koji su prema odluci Skupštine bili dužni ostvariti,
• ako svojim radom svjesno ili krajnjom nepažnjom djeluje protivno Ustavu, Zakonu, Statutu i drugim aktima Društva zbog čega mogu nastati štetne posljedice za Društvo,
• ako neosnovano odbija izvršavanje odluka Skupštine.
Član Nadzornog odbora može biti opozvan na prijedlog 1/3 članova Skupštine. O opozivu odlučuje Skupština.

 

Članak 30.

Član Nadzornog odbora može biti razriješen dužnosti i na vlastiti zahtjev.
Ukoliko se član Nadzornog odbora razrješava dužnosti na vlastiti zahtjev Skupština ga može razriješiti odmah ili najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od podnošenja zahtjeva.

 

Članak 31.

Ako je članu Nadzornog odbora prestao mandat prema članku 30. ili 31. ovog Poslovnika prije isteka roka, Skupština bira novog člana Nadzornog odbora prema postupku predviđenom za redovne izbore.
Mandat tako izabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata.

 

VI. IZBOR I OPOZIV PREDSTAVNIKA DRUŠTVA U UDRUŽENJIMA

Članak 32.

Izbor predstavnika Društva u udruženjima obavlja se javnim glasovanjem na temelju prijedloga Predsjednika.

 

Članak 33.

Glasovanje o kandidatima s jedinstvene liste iz članka 33. ovog Poslovnika vrši se za svakog kandidata skupno.

 

Članak 34.

Predstavnik Društva može biti opozvan:
• ako ne ostvaruje zadatke koji je prema odluci Skupštine odnosno predsjedništva bio dužan ostvariti,
• ako svojim radom svjesno ili krajnjom nepažnjom djeluje protivno Ustavu, Zakonu, Statutu i drugim aktima Društva zbog čega mogu nastati štetne posljedice za Društvo,
• ako neosnovano odbija izvršavanje odluka Skupštine i predsjedništva.
Predstavnik društva može biti opozvan na prijedlog predsjednika, 1/3 članova Skupštine ili Nadzornog odbora. O opozivu odlučuje Skupština.

 

Članak 35.

Predstavnik Društva može biti razriješen dužnosti i na vlastiti zahtjev.
Ukoliko predstavnik Društva podnese zahtjev za razrješenje, Skupština ga može razriješiti odmah ili najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od podnošenja zahtjeva.

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 36.

O prihvaćanju ovog poslovnika izjašnjavaju se neposredno članovi Skupštine Društva.
Poslovnik se smatra donesenim kada ga prihvati većina članova Skupštine.

 

Članak 37.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika vrše se na način predviđen za njegovo donošenje i stupanju na snagu danom donošenja.

 

Članak 38.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Društva.

 

Buzet, 4. prosinca 2009.

 

 

Predsjednica GD "Sokol" Buzet
Margita Pernić