Statut GD "Sokol" Buzet

Na temelju odredbi članaka 13. i 18. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14) skupština Glazbenog društva "Sokol" iz Buzeta, na sjednici održanoj dana 25. rujna 2015. godine donosi

STATUT

GLAZBENOG DRUŠTVA "SOKOL"

BUZET

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom Glazbeno društvo “Sokol” (u daljnjem tekstu: udruga) uređuje se: naziv, sjedište i znak udruge, područje na kojem udruga djeluje, zastupanje i predstavljanje ciljevi i djelatnost udruge, ostvarenje javnosti rada, članstvo te prava, obveze i odgovornosti članova tijela udruge, način stjecanja i raspolaganja imovinom, prestanak djelovanja.

Članak 2.

Udruga je dobrovoljna, nestranačka, neprofitna i nevladina udruga građana i pravnih osoba. Udruga je pravna osoba, a u ostvarivanju svojih ciljeva i djelatnosti te u poslovanju nastupa samostalno.

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 3.

(1) Naziv udruge je: GLAZBENO DRUŠTVO “SOKOL” BUZET.

(2) Skraćeni naziv udruge je: GD “SOKOL” BUZET.

(3) Sjedište udruge je u Buzetu, Narodni dom, Ulica II. istarske brigade 2.

III. ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 4.

Udruga je pravna osoba upisana u Registar državne uprave u Istarskoj županiji u Puli.

Članak 5.

(1) Udrugu zastupa predsjednik, a u slučaju spriječenosti predsjednika, na temelju i u okvirima njegove punomoći udrugu može zastupati i tajnik udruge u svim njegovim pravima i dužnostima.

(2) Punomoć iz prethodnog stavka ovog članka predsjednik može izdati samo jednoj osobi, samo na određeno vrijeme ili samo za određena pitanja.

IV. PEČAT I ZNAK UDRUGE

Članak 6.

(1) Udruga ima pečat, amblem i zastavu.

(2) Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 3 cm s nazivom Društva upisanim na rubu, s instrumentom lire u sredini pečata.

(3) Društvo ima amblem kojeg simboliziraju:

-          u središtu je silueta grada Buzeta i instrument lira,

-          na gornjem dijelu, unutar amblema, utisnuta je ptica sokol, na pola raširenih krila spremna da poleti,

-          gornji simboli okruženi su maslinovim grančicama,

-          na liri je ispisano ime Društva

-          u donjem dijelu amblema nalazi se otisnuta 1905. godina kada je Društvo utemeljeno (pod gornjim izmjenjenim imenom)

-          cijeli amblem uokružen je crtom i čini jednu cjelinu.

(4) Društvo ima svoju zastavu veličine 1,50 x 0,80 metara, sastavljenu u tri boje: plavo u donjem dijelu, bijelo u sredini te crveno u gornjem dijelu. U sredini na bijelom polju smješten je amblem Društva u omjerno odgovarajućoj veličini.

V. PODRUČJE NA KOJEM UDRUGA DJELUJE

Članak 7.

(2) Društvo je organizirano i djeluje na načelima ravnopravnosti i prijateljskih odnosa svih članova.

(3) Društvo nastavlja tradiciju Glazbenog društva "Sokol" Buzet, osnovanog 1905. godine.

(4) Datum održavanja osnivačke skupštine Društva, 10. prosinca 1905. godine. smatra se danom Društva, te se tim povodom svake godine 10. prosinac obilježava godišnjom skupštinom i priredbom.

Članak 8.

Radi ostvarivanja svojih zadataka Društvo se može udruživati u razne međunarodne, državne i regionalne kulturne zajednice.

VI. CILJEVI UDRUGE

Članak 9.

Društvo ima sljedeće ciljeve:

-          priređivanje javnih glazbenih, pjevačkih i folklornih predstava, plesova i drugih kulturno zabavnih aktivnosti,

-          organizacija raznih tečajeva, škola i ostalih oblika glazbenog, pjevačkog i folklornog obrazovanja

-          sudjelovanje i organizacija raznih kulturno-umjetničkih natjecanja u gradu i izvan grada Buzeta

-          suradnja s raznim udrugama i organizacijama koje se bave kulturom radi unaprjeđivanja i kreiranja kulturnih aktivnosti.

VII. AKTIVNOSTI, POSLOVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 10.

(1) Ciljeve iz članka 9. ovog Statuta, Društvo ostvaruje u skladu s programima na području kulture grada Buzeta i vlastitog programa rada.

(2) Planovi i programi rada su jednogodišnji i dugoročni.

       Članak 11.

Plan i program rada Društva donosi predsjedništvo Društva jednom godišnje. Planom i programom se utvrđuju zadaci i sredstva kojim će se plan i program realizirati.

VIII. SREDSTVA DRUŠTVA

Članak 12.

  1. Imovina društva se sastoji od sljedećeg:

-          glazbeni instrumenti (limena glazba)

-          uniforme

-          notni materijal

-          stolice

-          stalci za note.

  1. Sredstva za izvršenje zadataka utvrđenih planom i programom Društva osiguravaju se iz sljedećih izvora:

-          iz proračuna Grada Buzeta,

-          donacije

-          od kamata na uložena sredstva

-          prihoda od javnih nastupa (koncerti, plesovi i sl.)

-          od ostalih prihoda.

IX. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 13.

Radi lakšeg i efikasnijeg postizanja ciljeva i izvršenja svojih zadataka Društvo je organizirano u sekcije i to:

-          limena glazba,

-          mješoviti pjevački zbor i

-          klapa "Pinguentum".

X. ČLANSTVO – PRAVA I DUŽNOSTI

Članak 14.

Društvo čine:

-          redovni članovi

-          počasni članovi (zaslužni građani koji osobnim doprinosom pomažu Društvo) i

-          podupirući članovi (građani ili organizacije koji povremeno svojim doprinosima potpomažu djelatnost Društva).

Članak 15.

Članovi Društva imaju pravo:

-          baviti se djelatnošću iz članka 9.

-          birati i biti birani u tijela Društva,

-          predlagati pokretanje postupaka za izmjene i dopune Statuta,

-          predlagati program rada Društva i program rada pojedine sekcije,

-          biti redovno obavještavani o politici, radu i poslovanju Društva,

-          koristiti se pogodnostima koje Društvo daje svojim članovima,

-          koristiti instrumente i ostali inventar Društva,

-          ako su počasni članovi, koristiti sve pogodnosti koje Društvo daje, a da ih dužnosti ne obvezuju.

Članak 16.

Dužnosti članova Društva:

-          razvijanje prijateljskih odnosa i radne discipline,

-          aktivno sudjelovanje u upravljanju Društva,

-          pridržavanje odredbi ovoga Statuta i odredbi tijela Društva,

-          savjesno čuvanje imovine Društva,

-          aktivno sudjelovanje u svim djelatnostima i akcijama, te redovito odazivanje na vježbe (probe) i nastupe, kao i izvršavanje svih odluka tijela Društva,

-          štićenje ugleda i interesa Društva.

Članak 17.

(1) Udruga je dužna voditi popis svojih članova.

(2) Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

(3) Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

XI. PRISTUPANJE I ISTUPANJE IZ ČLANSTVA DRUŠTVA

Članak 18.

Članom Društva može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji prihvaća ovaj Statut i obveze koje proizlaze iz njega.

Članak 19.

Članstvo u Društvo prestaje:

-          dobrovoljnim istupanjem,

-          nepridržavanjem odredbi ovoga Statuta (isključenjem).

XII. TIJELA DRUŠTVA

Članak 20.

Tijela Društva su:

-          skupština

-          predsjedništvo i

-          nadzorni odbor.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 21.

Skupština Društva je najviše tijelo upravljanja Društvom, koju čine svi članovi Društva.

Članak 22.

Zadaci skupštine Društva su:

-          donošenje Statuta i drugih općih akata,

-          biranje predsjedništva Društva i nadzornog odbora,

-          donošenje dugoročnog plana razvoja Društva,

-          odlučivanje o nadopunama i promjeni Statuta,

-          rješavanje žalbi isključenih članova i

-          odlučivanje o drugim bitnim pitanjima za rad Društva.

Članak 23.

(1) Skupština može biti redovita, izvanredna i izborna.

(2) Skupština zasjeda najmanje dvaput u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake 4 godine.

(3) Sjednice skupštine saziva predsjednik Društva.

(4) U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik Društva utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

(5) Predsjednik Društva mora sazvati sjednicu Skupštine ako to zatraži najmanje trećina članova Društva, trećina članova Predsjedništva Društva ili nadzorni odbor Društva. U svojem zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

(6) Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto, dan i sat održavanja sjednice).

Članak 24.

(1) Skupštinom predsjeda predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti član Predsjedništva kojeg on odredi.

(2) O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Društva.

Članak 25.

(1) Skupština odlučuje pravovaljano, ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

(2) Detaljnije odredbe o radu sjednice Skupštine propisuje Poslovnik o radu Skupštine.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 26.

(1) Predsjedništvo je kolegijalnoizvršno tijelo skupštine Društva i broji 7 članova. Bira ga skupština, a predsjedništvo na prvoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika, tajnika i blagajnika Društva.

(2) Predsjednika se bira na rok od jedne godine.

(3) Do izbora predsjednika, konstituirajuću sjednicu predsjedništva saziva predsjednik skupštine na kojoj je predsjedništvo i birano.

Članak 27.

Predsjedništvo ima sljedeće zadatke:

-          provodi i izvršava odluke i zaključke skupštine,

-          brine se za izvršenje godišnjeg plana i programa Društva,

-          odobrava uporabu financijskih sredstava prema godišnjem financijskom planu,

-          priprema programe i planove za usvajanje na skupštini,

-          po potrebi osniva odbore i imenuje njegove članove,

-          imenuje stručne voditelje sekcija,

-          priprema prijedloge počasnih članova za usvajanje na skupštini,

-          ovlašćuje predsjednika ili tajnika za sklapanje raznih poslova,

-          donosi odluku o suspenziji i isključenju članova Društva,

-          obavlja i druge poslove koje mu stavlja u nadležnost skupština Društva.

Članak 28.

(1) Predsjedništvo pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova. O sjednicama predsjedništva vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjednik i zapisničar.

(2) Sjednice saziva i njima rukovodi predsjednik, a u njegovoj odsutnosti tajnik.

(3) Odluke se donose javnim glasovanjem.

(4) Odluke su pravovaljane ako ih donosi većina prisutnih članova.

(5) Predsjedništvo se bira na rok od 4 godine.

Članak 29.

  1. DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA:

-          predstavlja i zastupa Društvo pred tijelima državne, regionalne i lokalne vlasti, kulturnim društvima i drugim pravnim i fizičkim osobama, a u njegovoj odsutnosti zamjenjuje ga tajnik,

-          predsjednik i tajnik potpisuju dopise, dokumente i ugovore Društva, a sa blagajnikom potpisuje blagajničku dokumentaciju,

-          njihovi potpisi deponirani su u nadležnoj službi tijela ili institucije koja to traži.

Članak 30.

  1. DUŽNOSTI TAJNIKA:

-          vodi sve administrativne poslove i odgovara za imovinu Društva i o njima izvještava predsjedništvo,

-          za svoj rad odgovoran je predsjedništvu,

-          bira se na rok od 4 godine.

Članak 31.

  1. DUŽNOSTI BLAGAJNIKA:

-          vodi cjelokupnu blagajničku evidenciju,

-          izvješćuje o stanju financija,

-          zajedno sa predsjednikom i tajnikom sastavlja nacrt financijskog godišnjeg plana,

-          za svoj rad odgovara predsjedništvu,

-          bira se na rok od 4 godine.

Članak 32.

  1. DUŽNOSTI VODITELJA SEKCIJA

Svaka sekcija Društva na početku sezone bira voditelja sekcije.

Biranje se vrši glasovanjem članova pojedine sekcije.

Voditelj sekcije brine o:

-          notnom materijalu

-          o potrebama kapelnika prigodom nastupa,

-          o redu i uzornom ponašanju članova na probama i nastupima,

-          obavještava članove sekcije o obavezi nastupa,

-          vodi blagajničke poslove za sekciju,

-          vodi evidenciju o redovnom dolasku članova na probe i nastupe.

Članak 33.

  1. DUŽNOSTI STRUČNIH VODITELJA SEKCIJA

Zadaci stručnih voditelja sekcija jesu:

-          vođenje stručnih poslova osposobljavanja aktivnih članova putem vježbi, tečajeva i nastupa,

-          aktivni članovi su podređeni stručnom voditelju sekcije u vrijeme trajanja vježbi, nastupa i tečajeva,

-          za svoj rad stručni voditelj odgovoran je predsjedništvu Društva.

NADZORNI ODBOR

Članak 34.

(1) Odbor ima tri člana koje bira skupština Društva javnim glasovanjem.

(2) Članovi između sebe na prvoj sjednici biraju predsjednika koji se bira na rok od 4 godine.

(3) Zadaci odbora jesu:

-          nadzor nad provedbom Statuta i drugih općih akata,

-          kontroliranje izvršenja planova i programa rada,

-          nadzor i kontrola trošenja društvenih sredstava (potvrđuje godišnji obračun),

-          nadzor radne discipline i ponašanja članova Društva.

XIII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 35.

(1) Likvidator udruge je fizička ili pravna osoba koju imenuje skupština na prijedlog predsjedništva i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član udruge.

(2) Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

(3) Likvidator iz stavka 1. ovog članka može biti opozvan u svako vrijeme. Odluku o opozivu donosi skupština na prijedlog predsjedništva odnosno na zahtjev likvidatora.

XIV. RASPOLAGANJE S IMOVINOM UDRUGE

Članak 36.

(1) Imovinu udruge čine stvari, oprema, novac i prava.

Članak 37.

(1) Materijalno-financijsko poslovanje obavlja se u skladu s važećim zakonskim propisima.

(2) Odluku o kupnji ili rashodovanju osnovnih sredstava donosi predsjedništvo.

Članak 38.

(1) Radi obavljanja administrativnih i financijskih poslova može se osnovati stručna služba i zasnovati radni odnos s jednim radnikom (samostalni referent), a u skladu sa zakonom i općim aktima.

(2) Stručno-administrativni i financijski poslovi obavljaju se u udruzi i uz pomoć ovlaštene institucije za vođenje knjigovodstveno-financijskih poslova po potrebi.

(3) Stručnom službom rukovodi predsjednik.

XV. PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 39.

Društvo prestaje s radom:

-          odlukom skupštine Društva,

-          ako se broj članova Društva smanji ispod broja određenog za osnivanje Društva,

-          ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog statutom za održavanje sjednice skupštine, a ona nije održana,

-          ako djeluje suprotno odredbama Statuta i

-          nakon pravomoćne odluke nadležnog suda kojom je zabranjeno djelovanje udruge.

Članak 40.

U slučaju prestanka rada Društva, njegova imovina nakon provedenog postupka bit će prenijeta udruzi sličnih ciljeva sukladno odredbi čl. 53. Zakona o udrugama koja nastavlja djelovati na području sjedišta društva, a o čemu Skupština društva odluku donosi 2/3 većinom glasova svih članova koji imaju pravo glasa i odlučivanja.

XVI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Za tumačenje i objašnjenje pojedinih odredbi ovog Statuta nadležno je predsjedništvo udruge.

Članak 42.

Ovaj Statut usvojen je na sjednici skupštine održanoj dana 25. rujna 2015. godine.

Članak 43.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Glazbenog društva “Sokol” donesen na sjednici skupštine udruge od 4.prosinca 2009. godine.

Članak 44.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Buzet, 25.09.2015.

PREDSJEDNIK

Sanjin Radović